PDN JAARBERICHT 2022 INHOUD
  • De financiële
    positie van PDN

 

De dekkingsgraad is een belangrijke maatstaf voor de financiële situatie van het pensioenfonds. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre het pensioenvermogen op een bepaald moment toereikend is om te voldoen aan alle toekomstige pensioenverplichtingen (met name de pensioenuitkeringen).

Behalve de dekkingsgraad moet een pensioenfonds ook een zogenoemde ‘beleidsdekkingsgraad’ berekenen. Die beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden. Aan de hand van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad wordt bepaald of een pensioenfonds moet korten op de opgebouwde pensioenen en ingegane pensioenen.

 

We leggen u graag uit hoe de dekkingsgraad van 2022 is berekend.

PDN begon 2022 met een reservetekort, maar einde 2022 was er geen sprake meer van een reservetekort. Eind 2022 bedroeg de dekkingsgraad 123,7%, wat 7,1% hoger is dan de dekkingsgraad aan het begin van het jaar (115,5%). Behalve de dekkingsgraad moet een pensioenfonds ook een zogenoemde ‘beleidsdekkingsgraad’ berekenen. Die beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden. Eind 2022 was de beleidsdekkingsgraad 127,1%, wat 16,7% hoger is dan aan het begin van het jaar (108,9%).

Aan de hand van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad wordt bepaald of een pensioenfonds de opgebouwde en de ingegane pensioenen moet verlagen. Ook wordt op basis van de beleidsdekkingsgraad bepaald of een pensioenfonds zich in een tekort-situatie bevindt en een herstelplan moet indienen bij De Nederlandsche Bank. In een herstelplan geeft een fonds aan op welke manier het denkt een hogere dekkingsgraad te bereiken in de komende jaren. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het wel of niet verhogen van de pensioenen (indexeren).

 

Op basis van de beleidsdekkingsgraad hoefden de pensioenen in 2022 gelukkig niet verlaagd te worden. In juni heeft het bestuur besloten gebruik te maken van de extra toeslagmogelijkheden naar aanleiding van de AMvB (“Motie van Dijk”) met een gedeeltelijke toeslag vanaf 1 juli 2022 van 1,64% voor de ingegane pensioenen van pensioengerechtigden en opgebouwde pensioen van gewezen deelnemers (slapers) en een verhoging van 1% voor de opgebouwde pensioenen van actieve deelnemers (werkenden). In december heeft het bestuur besloten per 1 januari 2023 een toeslag te verlenen van 3,11% voor de actieven en 10,02% voor de niet-actieven. 


PDN probeert ieder jaar het pensioen van pensioengerechtigden en het opgebouwde pensioen van gewezen deelnemers te verhogen met de prijsontwikkeling en het opgebouwde pensioen van de deelnemers met de loonontwikkeling. De pensioenen en opgebouwde pensioenen zijn de in voorgaande jaren niet verhoogd. De opgelopen achterstand heeft de koopkracht van de pensioenen en het opgebouwd pensioen aangetast.

Als de financiële situatie bij PDN zich blijft verbeteren, wordt verhoging weer mogelijk en kan het bestuur besluiten niet verleende verhogingen uit eerdere jaren in te halen. In 2022 heeft PDN op basis van het herstelplan niet hoeven te verlagen. Ook voor 2023 zal dit niet het geval zijn. Meer informatie over toeslagverlening is te vinden op de website van PDN.