PDN JAARBERICHT 2017 INHOUD

Duurzaamheidsverslag

PDN licht zijn duurzaamheidsbeleid toe en legt verantwoording af over de belangrijkste resultaten over het verslagjaar 2017 in het Duurzaamheidsverslag 2017. Het duurzaamheidsbeleid is voor PDN een manier om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de wereld, waarbij tegelijkertijd het risico- en rendementsprofiel van de portefeuille niet onder druk staat. Het volledige duurzaamheidsverslag is opgenomen in het jaarverslag en te vinden op de website van PDN.

Het duurzaamheidsbeleid van PDN

Duurzaamheid is voor het bestuur van PDN een belangrijk onderdeel van de beleggingsfilosofie en een integraal onderdeel van de beleggingsbeginselen. Gegeven de plaats die het fonds in de maatschappij inneemt wordt bij het vaststellen en het uitvoeren van het beleggingsbeleid niet alleen rekening gehouden met financiële aspecten. Ook aspecten die van belang zijn voor een duurzame en sociale ontwikkeling van de maatschappij worden in acht genomen.

Het duurzaamheidsbeleid is gebaseerd op vijf pijlers

 • Uitsluiting

  In sommige ondernemingen en landen wordt niet belegd. Dat gebeurt als de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Nederlandse overheid de activiteiten onaanvaardbaar vinden. Eveneens gebeurt dit als die activiteiten niet stroken met de normen en waarden verwoord in de ‘10 principes van het VN Global Compact’. Daarnaast worden controversiële wapens ook uitgesloten.

 • Impact Investments

  PDN maakt gebruik van zogenaamde Impact Investments (doelinvesteringen) om zowel een aantrekkelijk financieel rendement te behalen als maatschappelijke doelen te realiseren. De 17 ‘sustainable development goals’ van de Verenigde Naties (duurzame ontwikkeldoelstellingen) vormen het raamwerk bij het doen van deze investeringen.

 • Transparantie

  Het fonds maakt transparant waarin de pensioengelden worden belegd. Op de website van het fonds zijn de namen te vinden van alle bedrijven waarin het fonds belegt.

 • ESG-integratie

  Het fonds benut waar mogelijk ESG-factoren voor het beheer en beoordelen van beleggingen. ESG staat voor Environment (omgeving/milieu), Social (sociaal) en Governance (ondernemingsbestuur).

 • Engagement

  Met bedrijven die gedrag vertonen dat niet in lijn ligt met de principes van de UN Global Compact wordt daarover een traject van intensieve dialoog gestart.

Vooruitblik op 2018

In 2018 richt PDN zich op een verdere verdieping en verfijning van de integratie van duurzaam beleggen in de portefeuille. Het fonds zal de Investment Belief inzake duurzaamheid herdefiniëren.

PDN heeft zich in 2018 gecommitteerd aan de Montréal Pledge. De Montréal Pledge is een initiatief van VN Principles for Responsible Investment waarbij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen zich committeren de Cc02- voetafdruk te publiceren. Om zo beter inzichtelijk te maken aan welke risico’s en kansen het fonds inzake klimaatverandering is blootgesteld. In het verlengde van de Pledge zal het fonds in 2018 beleid formuleren inzake klimaatverandering.

In 2018 zal PDN een onderzoek uitvoeren naar de mate waarin de beleggingen bijdragen aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Het fonds zal verder beleid formuleren om de bijdrage aan de 17 SDG’s transparant te maken en mogelijk eigen focus SDG’s selecteren.

Naast de hierboven genoemde onderzoeken en initiatieven zal het fonds in 2018 onderzoek doen naar aansluiting bij andere duurzaamheidsinitiatieven.