PDN JAARBERICHT 2017 INHOUD

Dekkingsgraad


De dekkingsgraad is een belangrijke maatstaf voor de financiële situatie van het pensioenfonds.
De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre het pensioenvermogen op een bepaald moment toereikend is om te voldoen aan alle toekomstige pensioenverplichtingen (met name de pensioenuitkeringen).

We leggen u graag in onderstaande infographic uit hoe de dekkingsgraad van 2017 is berekend.

Behalve de dekkingsgraad moet een pensioenfonds ook een zogenoemde ‘beleidsdekkingsgraad’ berekenen. Die beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden. Aan de hand van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad wordt bepaald of een pensioenfonds moet korten op de opgebouwde pensioenen en ingegane pensioenen.

Aan de hand van de hoogte van die beleidsdekkingsgraad wordt ook bepaald of een pensioenfonds zich in een tekort-situatie bevindt en een herstelplan moet indienen bij de Nederlandsche Bank. In een herstelplan geeft een fonds aan op welke manier het denkt een hogere dekkingsgraad te bereiken in de komende jaren. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het wel of niet verlenen van toeslag (indexeren). Beleidsdekkingsgraad aan het einde van 2017: 107,8%

 

 

Op basis van de beleidsdekkingsgraad hoefde er in 2017 gelukkig niet gekort te worden maar kon er helaas ook niet geïndexeerd worden. PDN probeert ieder jaar het pensioen van pensioengerechtigden en het opgebouwde pensioen van gewezen deelnemers te verhogen met de prijsontwikkeling en het opgebouwde pensioen van de deelnemers met de loonontwikkeling. De pensioenen en opgebouwde pensioenen zijn de laatste jaren niet verhoogd.

In deze tabel zijn de achterstanden in toeslagverlening aangegeven. De opgelopen achterstand heeft de koopkracht van de pensioenen en het opgebouwd pensioen aangetast. De komende jaren blijft de kans op toeslagverlening klein als gevolg van de wettelijke regels en de buffers die worden vereist. Als de financiële situatie bij PDN verbetert wordt toeslagverlening weer mogelijk en kan het bestuur besluiten niet verleende toeslagen uit eerdere jaren in te halen. Ondanks dat de kans op mogelijke kortingen in 2017 kleiner is geworden, mag het nog steeds niet uitgesloten worden.

Herstelplan

Omdat PDN zich per 1 januari 2017 in de situatie van een reservetekort bevond, heeft het fonds vóór 1 april 2017 een hernieuwd herstelplan bij DNB ingediend. In het herstelplan heeft PDN aangetoond dat voldoende herstellend vermogen bestaat om binnen de looptijd van het herstelplan van zeven jaar toe te groeien naar de vereiste dekkingsgraad, zonder dat (kortings-)maatregelen hoeven te worden genomen. DNB heeft het herstelplan goedgekeurd. Als gevolg van het reservetekort per einde 2017 is in 2018 wederom een hernieuwd herstelplan ingediend bij DNB.