PDN JAARBERICHT 2018 INHOUD

Duurzaamheidsbeleid van PDN

PDN licht zijn duurzaamheidsbeleid toe en legt verantwoording af over de belangrijkste resultaten over het verslagjaar 2018 in het Duurzaamheidsverslag 2018.


Het duurzaamheidsbeleid is voor PDN een manier om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de wereld, waarbij tegelijkertijd het risico- en rendementsprofiel van de portefeuille niet onder druk staat. Het volledige duurzaamheidsverslag is te vinden op de website van PDN onder downloads en is ook opgenomen in het jaarverslag 2018.

Duurzaamheid is voor het bestuur van PDN een belangrijk onderdeel van de beleggingsfilosofie en een integraal onderdeel van de beleggingsbeginselen. Gegeven de plaats die het fonds in de maatschappij inneemt wordt bij het vaststellen en het uitvoeren van het beleggingsbeleid niet alleen rekening gehouden met financiële aspecten. Ook aspecten die van belang zijn voor een duurzame en sociale ontwikkeling van de maatschappij worden in acht genomen.

Het duurzaamheidsbeleid is gebaseerd op de volgende vijf pijlers:

 • Uitsluiting

  In sommige ondernemingen en landen wordt niet belegd. Dat gebeurt als de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Nederlandse overheid de activiteiten onaanvaardbaar vinden. Eveneens gebeurt dit als die activiteiten niet stroken met de normen en waarden verwoord in de ‘10 principes van het VN Global Compact’. Daarnaast worden controversiële wapens ook uitgesloten.

 • Impact Investments

  PDN maakt gebruik van zogenaamde Impact Investments (doelinvesteringen) om zowel een aantrekkelijk financieel rendement te behalen als maatschappelijke doelen te realiseren. De 17 ‘sustainable development goals’ van de Verenigde Naties (duurzame ontwikkeldoelstellingen) vormen het raamwerk bij het doen van deze investeringen.

 • Transparantie

  Het fonds maakt transparant waarin de pensioengelden worden belegd. Op de website van het fonds zijn de namen te vinden van alle bedrijven waarin het fonds belegt.

 • ESG-integratie

  Het fonds benut waar mogelijk ESG-factoren voor het beheer en beoordelen van beleggingen. ESG staat voor Environment (omgeving/milieu), Social (sociaal) en Governance (ondernemingsbestuur).

 • Engagement

  Met bedrijven die gedrag vertonen dat niet in lijn ligt met de principes van de UN Global Compact wordt daarover een traject van intensieve dialoog gestart.

Vooruitblik op 2019

In 2018 heeft PDN met het aannemen van een carbon reductie target, ondertekenen van de VN Montreal Pledge en het aanstellen van een engagementprovider doorgebouwd op de stappen die in 2017 zijn gemaakt.

In 2019 onderzoekt PDN hoe de portefeuille bijdraagt aan de VN Sustainable Development Goals, hoe dit transparant gecommuniceerd kan worden, en of hier via target SDG’s waar mogelijk ook sturing aan gegeven kan worden.

Verder onderzoekt het fonds of het huidige stembeleid uitgebreid moet worden met internationale aandelenparticipaties en of hierbij expliciet duurzaamheidsvraagstukken meegenomen moeten worden.

Daarnaast houdt PDN zich in 2019 ook bezig met de implementatie van het IMVB-convenant en de EU Shareholders Directive II.

Het werk om risico’s op het gebied van duurzaamheid in onze liquide en niet beursgenoteerde beleggingen te herkennen en beheersen, wordt voortgezet. Daarnaast zet het fonds zich ook in om met meerdere partijen samen te werken om duurzaamheid op al haar raakvlakken te bevorderen.