PDN JAARBERICHT 2019 INHOUD
 • De conclusie
  van de
  raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur van PDN en beoordeelt het functioneren van het bestuur en de processen die het bestuur gebruikt. De RvT bestaat uit drie leden. 

 • Hoekstra Mila_1
  Mila
  Hoekstra

 • Kragt Jac_1
  Jac
  Kragt

 • Teunissen Margreet_RvT portrait
  Margreet
  Theunissen

  Voorzitter

De RvT volgt bij het uitvoeren van zijn taak de toezichtcode van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector. De RvT heeft in overleg met het bestuur voor 2019 een aantal specifieke speerpunten geformuleerd waarop de RvT zich in zijn toezicht richt.

De RvT heeft mede in dat kader in dit verslagjaar in het bijzonder aandacht geschonken aan:

 1. Verhogen en borgen bestuurlijke kwaliteit bestuur mede door:
  a. Continueren Boardroom Dynamics-sessies bestuur onder externe begeleiding.
  b. Implementatie IORP II-eisen volgens bestuurlijke besluitvorming inclusief benoeming sleutelfunctionarissen en update geschiktheidsplan.
  c. Tijdige benoeming geschikte bestuursleden in aankomende vacatures.
  d. Plan van aanpak succession planning bestuur middellange termijn.
  e. Plan permanente educatie voor bestuur, individueel en collectief.
  f. Evaluatie houdbaarheid huidig paritair bestuursmodel met stakeholders.
 2. Kwaliteit en capaciteit (bemensing en ICT) DPS verder in lijn brengen met beroep van PDN op uitvoeringsorganisatie. De uitkomsten evaluatie DPS in 2019 verwerken in een plan van aanpak. 
 3. Stakeholdermanagement hoger op de bestuurlijke agenda zetten en er meer structuur in aanbrengen.


Het bestuur heeft een groot aantal aanbevelingen naar aanleiding van de bevindingen over 2018 opgevolgd. 
Goedkeuring van het bestuursbesluit met betrekking tot het bestuursverslag en de jaarrekening is het sluitstuk van een toezichtperiode. Deze goedkeuring moet gezien worden vanuit de taak en rol van het intern toezicht. Dit betekent onder meer een beoordeling op consistentie met eigen waarnemingen en op transparantie. Op grond van zijn waarnemingen heeft het RvT ingestemd met het besluit van het bestuur om het bestuursverslag 2019 en de jaarrekening 2019 goed te keuren.