PDN JAARBERICHT 2019 INHOUD

Duurzaamheidsbeleid van PDN

PDN licht zijn duurzaamheidsbeleid toe en legt verantwoording af over de belangrijkste resultaten over het verslagjaar 2019 in het Duurzaamheidsverslag 2019.


Het duurzaamheidsbeleid is voor PDN een manier om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de wereld, waarbij tegelijkertijd het risico- en rendementsprofiel van de portefeuille niet onder druk staat. Het volledige duurzaamheidsverslag (PDF) is te vinden op de website van PDN onder downloads en is ook opgenomen in het jaarverslag 2019.

Duurzaamheid is voor het bestuur van PDN een belangrijk onderdeel van de beleggingsfilosofie en een integraal onderdeel van de beleggingsbeginselen. Gegeven de plaats die het fonds in de maatschappij inneemt wordt bij het vaststellen en het uitvoeren van het beleggingsbeleid niet alleen rekening gehouden met financiële aspecten. Ook aspecten die van belang zijn voor een duurzame en sociale ontwikkeling van de maatschappij worden in acht genomen.

Het duurzaamheidsbeleid is gebaseerd op de volgende vijf pijlers:

 • Uitsluiting

  In sommige ondernemingen en landen wordt niet belegd. Dat gebeurt als de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Nederlandse overheid de activiteiten onaanvaardbaar vinden. Eveneens gebeurt dit als die activiteiten niet stroken met de normen en waarden verwoord in de ‘10 principes van het VN Global Compact’. Daarnaast worden controversiële wapens ook uitgesloten.

 • Impact Investments

  PDN maakt gebruik van zogenaamde Impact Investments (doelinvesteringen) om zowel een aantrekkelijk financieel rendement te behalen als maatschappelijke doelen te realiseren. De 17 ‘sustainable development goals’ van de Verenigde Naties (duurzame ontwikkeldoelstellingen) vormen het raamwerk bij het doen van deze investeringen.

 • Transparantie

  Het fonds maakt transparant waarin de pensioengelden worden belegd. Op de website van het fonds zijn de namen te vinden van alle bedrijven waarin het fonds belegt.

 • ESG-integratie

  Het fonds benut waar mogelijk ESG-factoren voor het beheer en beoordelen van beleggingen. ESG staat voor Environment (omgeving/milieu), Social (sociaal) en Governance (ondernemingsbestuur).

 • Engagement & Corporate Governance

  Hierbij worden bedrijven aangespoord om te zorgen voor een positieve ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke (duurzaamheids)vraagstukken. Ook worden bredere engagementtrajecten opgestart om hele sectoren aan te spreken. PDN stemt conform zijn stembeleid bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Dit gebeurt op de Algemene en Buitengewone Vergaderingen van Aandeelhouders van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland.

 

Wat vinden onze deelnemers?

In oktober 2019 voerde PDN een risicobereidheidsonderzoek uit onder de deelnemers. Daarbij is ook gekeken hoe duurzaamheid leeft onder de deelnemers. Onderstaand zijn de belangrijkste uitkomsten opgenomen.

Van de deelnemers die het onderzoek invulden:

 • vindt een grote meerderheid het een verantwoordelijkheid van PDN om bij beleggingen rekening te houden met de impact op mens en milieu.
 • wil een meerderheid niet dat dit ten koste gaat van de rendementen van PDN noch de risico’s mag vergroten.
 • weet ruim een derde deel niet dat PDN aan duurzaam beleggen doet.
 • zijn de gevolgen van duurzaam beleggen op rendementen en risico’s onduidelijk

PDN evalueert de uitkomsten van dit onderzoek in 2020, en waar nodig verfijnt PDN het beleid en communicatie hierop.

Duurzaamheid in 2020

In 2019 deed PDN de eerste ervaringen op met engagement en besteedde veel tijd aan het formuleren van beleid ten aanzien van Sustainable Development Goals en het implementeren van de Carbon Footprint reductie.

De Nederlandsche Bank (DNB) voerde eind 2019 een regulier beleggingsonderzoek uit bij PDN. Op het gebied van het duurzame beleggingsbeleid is DNB van mening dat de kaderstelling voor de implementatie van het duurzaam beleggingsbeleid beperkt is uitgewerkt. Het fonds zal dit in de verdere ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid meenemen.

Voor 2020 onderzoekt PDN of het huidige stembeleid uitgebreid moet worden met internationale aandelenparticipaties en of hierbij expliciet duurzaamheidsvraagstukken meegenomen moeten worden.

Daarnaast houdt PDN zich in 2020 ook bezig met de implementatie van het IMVB-convenant en EU initiatieven op het gebied van duurzaamheid zoals bijvoorbeeld de EU Taxonomy en EU Green Bond Standard.

Het werk om risico’s op het gebied van duurzaamheid in liquide en niet beursgenoteerde beleggingen te herkennen en beheersen, wordt voortgezet. Daarnaast zet PDN zich ook in om met meerdere partijen samen te werken om duurzaamheid op al haar raakvlakken te bevorderen.

Ook in 2020 blijft PDN zijn visie op duurzaamheid verder vormgeven waarbij PDN zich zeer bewust is van de maatschappelijke rol, maar ook van de belangrijke doelstelling om voor zijn deelnemers een goed pensioen te kunnen waarmaken. Dat is een enorme verantwoordelijkheid, zeker in een tijd waarin de dekkingsgraad veel lager ligt dan vereist. Daarnaast is het belangrijk dat de deelnemers van hun pensioen kunnen genieten in een wereld die goed leefbaar is. PDN ondertekende dan ook in januari 2020 de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties. Hiermee verplicht PDN zich om duurzaamheid nog meer te verankeren in zijn beleid en de uitvoering hiervan.