PDN JAARBERICHT 2019 INHOUD
 • Wat vindt het
  verantwoordingsorgaan?

Het verantwoordingsorgaan (VO) heeft als taak om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur en om over een aantal belangrijke zaken te adviseren. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit acht leden.

In 2019 waren dat:

 • Twee leden aangewezen door DSM Nederland: Henk Bosch (plv. voorzitter) en Ruud van Ool
 • Twee leden gekozen uit en door werknemers: Marc Silvertand en Henk Lukkezen
 • Vier leden gekozen uit en door de pensioengerechtigden: Martin Aertsen (voorzitter), Dirk van den Bos, John van Engelen en Harry Govers

 

Om de continuïteit in het VO te bewaren, heeft het VO, gesteund door het bestuur, in 2018 besloten tot het vervroegen van de verkiezingen voor de VO-leden namens werknemers en pensioengerechtigden. Dit om een aspirant-periode voor de nieuwgekozen leden mogelijk te maken. In 2019 vonden de vervroegde verkiezingen plaats, waardoor drie leden zijn benoemd tot aspirant-lid van het verantwoordingsorgaan en per 1 juli 2020 als lid.


Aspirant-leden:

 • Peter Pasmans, namens de werknemers
 • Wil Beckers, namens de pensioengerechtigden
 • Etha van de Wiel, namens de pensioengerechtigden

 

 • Aertsen Martin_2
  Martin
  Aertsen

  Gekozen uit en door pensioengerechtigden
  Voorzitter

 • Dirk van den Bos_2
  Dirk
  van den Bos

  Gekozen uit en door pensioengerechtigden

 • Engelen van John_1
  John
  van Engelen

  Gekozen uit en door pensioengerechtigden

 • Harry Govers_cropped
  Harry
  Govers

  Gekozen uit en door pensioengerechtigden

 • Silvertand Mark_1
  Marc
  Silvertand

  Gekozen uit en door werknemers

 • Lukkezen Henk_1
  Henk
  Lukkezen

  Gekozen uit en door werknemers

 • Bosch Henk_1
  Henk
  Bosch

  Aangewezen door DSM Nederland

 • Ool van Ruud_1
  Ruud
  van Ool

  Aangewezen door DSM Nederland

 • Peter Pasmans-20130821_portretfoto
  Peter
  Pasmans

  Aspirant-lid

 • Wil Beckers-P1050064
  Wil
  Beckers

  Aspirant-lid

 • Etha van de Wiel-Foto voor VO PDN 2019.05.02
  Etha
  van de Wiel

  Aspirant-lid

Het oordeel van het verantwoordingsorgaan over 2019

Het VO constateert dat de aanbevelingen over 2018 en de speerpunten voor 2019 zoals benoemd in het VO-verslag over 2018 in het lopend jaar in belangrijke mate zijn uitgevoerd. Een aantal punten zijn nog niet opgepakt dan wel gerealiseerd en zijn zo nodig opnieuw meegenomen in de aanbevelingen over 2019.

 

Samenvattend oordeel

Het VO is van oordeel dat het bestuur in het algemeen een goed beleid heeft gevoerd en op een evenwichtige wijze gehandeld heeft in het belang van belanghebbenden. Op- en aanmerkingen die het VO heeft gemaakt zijn in het algemeen door het bestuur op adequate wijze meegenomen in de besluitvorming.

 

Aanbevelingen over 2019

Op een aantal gebieden is er volgens het VO ruimte voor verbetering:

 • Ontwikkel een concreet actieplan om de successieplanning daadwerkelijk goed te kunnen realiseren.
 • Evalueer de in 2019 ingevoerde bestuurlijke commissiestructuur.
 • Breng bestuursondersteuning op sterkte.
 • Benchmark DPS in 2020.
 • Evalueer het paritair bestuursmodel in 2020.
 • Evalueer de resultaten van het risicobereidheidsonderzoek en definieer acties die de effectiviteit van de communicatie kunnen verbeteren.
 • Heroverweeg in dit kader het besluit om geen informatiebijeenkomsten te organiseren.
 • Rapporteer in het duurzaamheidsverslag de voortgang op het gebied van MVO inclusief het carbon-reductie target.
 • Update de policy beliefs met harde criteria als het gaat om “solidariteitsbijdragen” tussen groepen van belanghebbenden.
 • Werk deze criteria uit op basis van strikte evenwichtigheid tussen het beschermen van reeds opgebouwde rechten versus het toekennen van nieuwe rechten. Met harde grenzen voor het fonds met betrekking tot kostendekkende premie en toegestane opbouwpercentages voor nieuwe rechten. Communiceer deze criteria als harde grenzen aan sociale partners.

 

Speerpunten 2020

Het VO heeft een aantal speerpunten bepaald waarop zij zich in 2020 focussen:

 • Volstrekte evenwichtigheid tussen vestiging nieuwe rechten versus bescherming opgebouwde rechten
 • Externe benchmarking van de pensioenuitvoeringsorganisatie DPS
 • Op sterkte brengen van bestuursondersteuning
 • Evaluatie paritair bestuursmodel
 • Verbeteren effectiviteit communicatie in het bijzonder jongeren
 • Proactieve communicatie inzake ontwikkelingen m.b.t. nieuwe pensioenovereenkomst en nieuw landelijk pensioenstelsel
 • Het volgen van de door het bestuur te realiseren verbeterslag in 2020 naar aanleiding van het DNB on-side beleggingsonderzoek m.b.t. beleggingen in 2019.