PDN JAARBERICHT 2020 INHOUD
 • De conclusie
  van de
  raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur van PDN en beoordeelt het functioneren van het bestuur en de processen die het bestuur gebruikt. De RvT bestaat uit drie leden. 

 • Teunissen Margreet_RvT portrait
  Margreet
  Teunissen

  Voorzitter

 • Hoekstra Mila_1
  Mila
  Hoekstra

 • Kragt Jac_1
  Jac
  Kragt

De RvT volgt bij het uitvoeren van zijn taak de toezichtcode van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector en Code Pensioenfondsen.

De RvT heeft in overleg met het bestuur een jaarplan opgesteld voor 2020 met een aantal specifieke thema’s, de speerpunten, waarop de RvT zich richt, naast de reguliere taak. In dit verslagjaar waren dat:


1. Governance, praktijk in plaats van beleid.

  • In 2019 heeft de RvT met name beleidsmatig gekeken naar hoe het bestuur de noodzakelijke waarborgen voor kwalitatieve continuïteit van (geschikte) bestuurders regelt. In 2020 heeft de RvT zich gericht op de praktijk van de governance. Vooral omdat er in 2020 volgens rooster drie bestuursleden aftreden. Wat en hoe doet het bestuur dat om op tijd deze benoemingen rond te hebben.
  • Levert de wijze van invulling van de sleutelfuncties (praktische) meerwaarde en is die invulling werkbaar en zinvol (vooral de combinatie van Sleutelfunctiehouder-bestuurder).

2. Balansbeheer. 

  • Bijdragen aan de doelstellingen van het fonds.
  • Fasen in de keten van balansbeheer.


Samenvattende conclusie

De RvT complimenteert het bestuur met de resultaten van zijn inspanningen en alle activiteiten die in 2020 zijn opgepakt en uitgevoerd. Zeker gelet op de Covid-19 beperkingen en extra acties die dat met zich meebracht. De uitvoering van de acties van het door DNB uitgevoerde beleggingsonderzoek, de vervulling van vacatures, verhelderde rolverdeling bestuur-commissies en ondersteuning, invoering van sleutelfunctiehouders, risicobewustzijn, nieuwe pensioenregeling vanaf 2021 en voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel zijn voortvarend ter hand genomen en/of afgerond. Het bestuur heeft als team adequaat gefunctioneerd. De RvT heeft er vertrouwen in dat het bestuur ook de complexiteit van de overgang naar het nieuwe stelsel aan zal kunnen.

 

Speerpunten 2021

De RvT richt zich in 2021, naast de wettelijke minimumtaken, op de volgende speerpunten:

 1. Eigen Risico Beoordeling (IORP II)
 2. Voorbereidingen nieuwe pensioenstelsel (van plan van aanpak, planning, tot betrokkenheid sociale partners en deelnemerscommunicatie).

 

Verklaring RvT

Op grond van zijn waarnemingen stemt de RvT in met het besluit van het bestuur om het bestuursverslag 2020 en de jaarrekening 2020 goed te keuren.