PDN JAARBERICHT 2020 INHOUD
  • De financiële
    positie van PDN

 

De dekkingsgraad is een belangrijke maatstaf voor de financiële situatie van het pensioenfonds. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre het pensioenvermogen op een bepaald moment toereikend is om te voldoen aan alle toekomstige pensioenverplichtingen (met name de pensioenuitkeringen).

 

 
We leggen graag in onderstaande animatie uit hoe de dekkingsgraad van 2020 is berekend.

De lage rentestand speelt ons al jaren parten. Desondanks hoefde het fonds in 2020 de pensioenaanspraken  van de actieve werknemers en de pensioenuitkering van de pensioengerechtigden niet te verlagen. Eind 2020 bedroeg de dekkingsgraad 99,7%, wat 4,3% lager is dan de dekkingsgraad aan het begin van het jaar (104,0%). Behalve de dekkingsgraad moet een pensioenfonds ook een zogenoemde ‘beleidsdekkingsgraad’ berekenen. Die beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden. Eind 2020 was de beleidsdekkingsgraad 95,5%, wat 6,8% lager is dan aan het begin van het jaar (102,3%).

Aan de hand van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad wordt bepaald of een pensioenfonds de opgebouwde en de ingegane pensioenen moet verlagen. Ook wordt op basis van de beleidsdekkingsgraad bepaald of een pensioenfonds zich in een tekort-situatie bevindt en een herstelplan moet indienen bij De Nederlandsche Bank. In een herstelplan geeft een fonds aan op welke manier het denkt een hogere dekkingsgraad te bereiken in de komende jaren. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het wel of niet verhogen van de pensioenen (indexeren).

 

Op basis van de beleidsdekkingsgraad hoefden de pensioenen in 2020 gelukkig niet verlaagd te worden, maar konden ze helaas ook niet verhoogd worden.

 

PDN probeert ieder jaar het pensioen van pensioengerechtigden en het opgebouwde pensioen van gewezen deelnemers te verhogen met de prijsontwikkeling en het opgebouwde pensioen van de deelnemers met de loonontwikkeling. De pensioenen en opgebouwde pensioenen zijn de laatste jaren niet verhoogd. De opgelopen achterstand heeft de koopkracht van de pensioenen en het opgebouwd pensioen aangetast.

 

De komende jaren blijft de kans op pensioenverhoging klein als gevolg van de wettelijke regels en de financiële reserves die worden vereist. Als de financiële situatie bij PDN verbetert, wordt verhoging weer mogelijk en kan het bestuur besluiten niet verleende verhogingen uit eerdere jaren in te halen. Ondanks dat de pensioenen in 2020 niet verlaagd hoefden te worden, blijft de kans op pensioenverlaging aanwezig voor de jaren. Als de dekkingsgraad eind 2021 lager uitvalt dan ongeveer 92%, kan het bestuur besluiten om de pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken te verlagen. Meer informatie over toeslagverlening is te vinden op de website van PDN.