PDN JAARBERICHT 2020 INHOUD

Duurzaamheidsbeleid van PDN

PDN licht zijn duurzaamheidsbeleid toe en legt verantwoording af over de belangrijkste resultaten over het verslagjaar 2020 in het Duurzaamheidsverslag 2020. The full sustainability report is included in the annual report and can be found on PDN’s website.


Het volledige duurzaamheidsverslag (PDF) is te vinden op de website van PDN onder downloads en is ook opgenomen in het jaarverslag 2020.

PDN ziet het als zijn taak om te blijven zorgen voor een goed pensioen, in welke omstandigheid de wereld zich ook bevindt. Om een aantrekkelijk pensioen te kunnen bieden, nu en later, beleggen we de pensioenpremies van onze deelnemers op een verantwoorde manier. We nemen hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Talloze wetenschappelijke studies sterken ons in onze overtuiging dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van het rendement op onze beleggingen. In tegendeel, juist door informatie over mens, milieu en goed ondernemingsbestuur mee te nemen in ons beleid en kaderstelling, worden meer weloverwogen beleggingsbeslissingen genomen. Zeker omdat we beleggen voor de lange termijn.PDN heeft zijn strategische visie op duurzaamheid vertaald naar de volgende 7 beleidsterreinen:


 • Thematische aandachtsgebieden

  Met de ondertekening van het IMVB-convenant legden we vast om in 2020 één of meer thematische risico-aandachtsgebieden aan ons beleid toe te voegen. Met een keuze voor thematische aandachtsgebieden willen we ons focussen op specifieke maatschappelijke ontwikkelingen die voor onze deelnemers belangrijk zijn én als risicovol zijn geïdentificeerd voor onze beleggingsportefeuille. Tegen deze achtergrond willen wij ons in het bijzonder richten op een tweetal duurzaamheidsrisico’s namelijk klimaatverandering en controversiële wapens. Hierbij gaat het om het voorkomen van een negatieve impact voor samenleving en milieu in de beleggingsportefeuille en bij potentiële beleggingen gaat het om deze twee thema’s.

 • Uitsluiting

  Het uitgangspunt voor het uitsluiten van ondernemingen en landen zijn activiteiten die de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Nederlandse overheid onaanvaardbaar vinden. We beleggen niet direct in aandelen of obligaties van ondernemingen die in strijd handelen met de 10 principes van het Verenigde Naties Global Compact. Producenten van controversiële wapens, zoals bijvoorbeeld nucleaire wapens die niet onder de uitsluitingscriteria van het Global Compact vallen, worden ook uitgesloten. Ook staatsobligaties van landen waarop een sanctie van de Verenigde Naties of de Europese Unie rust, sluiten we uit. Hierbij gaat het voornamelijk om mensenrechten- en wapenvraagstukken.

 • Impact Investments

  We investeren in zogenaamde Impact Investments (doelinvesteringen) om zowel een aantrekkelijk financieel rendement te behalen als maatschappelijke doelen te realiseren. De 17 ‘sustainable development goals’ van de Verenigde Naties (duurzame ontwikkeldoelstellingen) vormen het raamwerk bij het doen van deze investeringen.

 • Transparantie

  We maken transparant waarin de pensioengelden worden belegd. Op de website van het fonds zijn de namen te vinden van alle bedrijven waarin het fonds belegt.

 • ESG-integratie

  We benutten waar mogelijk ESG-factoren voor het beheer en beoordelen van beleggingen. ESG staat voor Environment (omgeving/milieu), Social (sociaal) en Governance (ondernemingsbestuur).

 • Engagement

  We sporen bedrijven aan om te zorgen voor een positieve ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke (duurzaamheids)vraagstukken. Ook starten we bredere engagementtrajecten om hele sectoren aan te spreken. 

 • Stembeleid en Corporate Governance

  We stemmen bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen volgens ons stembeleid. Dit gebeurt op de Algemene en Buitengewone Vergaderingen van Aandeelhouders van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland.

 

Onze deelnemers

De deelnemers zijn voor ons het allerbelangrijkst. Wij bestaan voor en door de deelnemers. Ze onderschrijven onze visie op het vlak van duurzaamheid. Voor de deelnemers is een actieve houding ten aanzien van duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt binnen het beleid van PDN. Deelnemers vinden het de verantwoordelijkheid van PDN om bij beleggingen rekening te houden met de gevolgen voor mens en milieu. Wij onderzoeken regelmatig hoe duurzaamheid leeft onder de deelnemers. De uitkomsten van dit onderzoek worden geëvalueerd en waar nodig wordt het beleid en de communicatie op basis hiervan verfijnt.

In 2021 stellen we opnieuw onze ambitie en duurzaamheids-uitgangpunten vast om op basis daarvan te beoordelen of en hoe we in het duurzaamheidsbeleid en in de uitvoering daarvan nog meer rekening kunnen houden met de impact op mens en milieu zonder daarmee in te boeten op het risico-rendementsprofiel.

We willen onze deelnemers een goed beeld geven van de ondernomen activiteiten en resultaten op het gebied van duurzaamheid. Dat doen we door middel van een uitgebreide rapportage in het jaarlijks duurzaamheidsverslag en via nieuwsberichten op de website en in het PDN Magazine.

Duurzaamheid in 2021

2021 staat bij PDN volop in het teken van duurzaamheid. We zullen onze duurzaamheidsvisie en -ambitie opnieuw bespreken en vaststellen voor de komende jaren. Op basis hiervan ontwikkelen we ons duurzaamheidsbeleid verder door. We vertalen het beleid in prestatie-indicatoren en integreren het in onze beleggingscategorieën.

Daarnaast zullen we ons in 2021 ook bezighouden met de invoering van het IMVB-convenant en EU-initiatieven op het gebied van duurzaamheid zoals bijvoorbeeld de EU Taxonomy en de implementatie van Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Het werk om risico’s op het gebied van duurzaamheid in liquide en niet-beursgenoteerde beleggingen te herkennen en beheersen, wordt voortgezet. Daarnaast zetten we ons ook in om met meerdere partijen samen te werken om duurzaamheid op al zijn raakvlakken te bevorderen.