PDN JAARBERICHT 2020 INHOUD

Vooruitblik 2021

Pensioenakkoord

Het pensioenakkoord en de beoogde overgang naar een nieuwe pensioenregeling is naar verwachting het belangrijkste dossier voor het bestuur in 2021. Samen met DPS waren we in 2020 nauw betrokken bij de beleidstrajecten in Den Haag. PDN was een van de pensioenfondsen die doorrekeningen maakten, die de basis vormden voor de wetsvoorstellen. Ook zijn we vertegenwoordigd in werkgroepen van de pensioenfederatie en andere gremia.

Voor 2021 is ons primaire doel om tot goede afstemming te komen met de stakeholders van PDN in dit traject, met name de sociale partners inclusief gelieerde ondernemingen, de fondsorganen, de uitvoeringsorganisatie en vertegenwoordigers van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. In de besluitvorming kunnen we dan gebruik maken van een gezamenlijke kennisbasis en projectplanning. Dat zal bijdragen aan een gedragen besluitvorming.

 

Communicatiebeleid

De deelnemerscommunicatie is een belangrijk speerpunt in 2021. Gezien de grote veranderingen die op stapel staan voor de deelnemers, richt het fonds zich op het tijdig meenemen van de deelnemers. Deelnemers ervaren al vele jaren de uitdagingen in hun huidige pensioenvoorziening en horen regelmatig over de voorgenomen herziening van het pensioenstelsel. Het fonds gaat in 2021 uitleg geven over de wijzigingen, hoe het fonds hier op voorsorteert en welke mogelijke verandering dit inhoudt voor de deelnemer.

 

Bedrijfsvoering

Samenhangend met het pensioenakkoord, zal het bestuur in 2021 een uitgebreide check doen op de robuustheid van de uitvoeringsorganisatie DPS. Dit is gericht op het vaststellen van mogelijke hiaten met betrekking tot het succesvol kunnen acteren in het komende overgangstraject en het identificeren en vervolgens realiseren van de benodigde oplossingen. Als onderdeel van het robuustheidsonderzoek is begin 2021 besloten om een grote investering te doen in de IT-beleggingsinfrastructuur, die in 2021 en daaropvolgende jaren wordt geïmplementeerd.

 

Risicobeheer

In 2021 vindt ook de Eigen Risicobeoordeling (ERB) plaats, waarvoor in 2020 de aanzet is gegeven via de Risk Vision en de RCA. In de ERB zal de centrale vraag beantwoord worden over de schaal en toekomstbestendigheid van het pensioenfonds. Dit hangt samen met het pensioenakkoordtraject, het robuustheidsonderzoek en de investeringen die het fonds doet. De ERB heeft daarmee een strikte focus en duidelijke toegevoegde waarde in het pensioenakkoordtraject.

 

Duurzaam beleggen 

Eveneens een speerpunt voor het bestuur voor 2021 is het duurzaamheidsbeleid in de beleggingen. Daarin worden extra stappen gezet, waarbij onder andere verdere invulling wordt gegeven aan het voldoen aan de vereisten vanuit de ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’ (SFDR wetgeving). Het bestuur gelooft in de meerwaarde die pensioenfondsen kunnen creëren op dit vlak, door de aan hen toevertrouwde omvangrijke gelden maatschappelijk verantwoord en duurzaam te beleggen. Dit sluit ook aan bij wat de deelnemers, DSM als belangrijkste werkgever, de Nederlandse overheid en de EU van het fonds vragen. Het bestuur zal daarbij kritisch bekijken hoe het beleggingsrisico en het verwachte beleggingsrendement aansluit op dit beleid. Een actieplan met mijlpalen en met ruimte voor kennisdeling en afstemming is opgesteld.