PDN JAARBERICHT 2021 INHOUD
 • De conclusie van
  de raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur van PDN en beoordeelt het functioneren van het bestuur en de processen die het bestuur gebruikt. De RvT bestaat uit drie leden. 

 • Teunissen Margreet_RvT portrait
  Margreet
  Teunissen

  Voorzitter

 • Hoekstra Mila_1
  Mila
  Hoekstra

 • RajeshGrobbe
  Rajesh
  Grobbe

De RvT volgt bij het uitvoeren van zijn taak de toezichtcode van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector en Code Pensioenfondsen.

Gedurende 2021 heeft Jac. Kragt afscheid genomen van de RvT omdat zijn maximale zittingstermijn was bereikt.
Op 1 januari 2022 is Rajesh Grobbe als zijn opvolger aangetreden.

De RvT heeft in overleg met het bestuur een jaarplan opgesteld voor 2021 met een aantal specifieke thema’s, de speerpunten, waarop de RvT zich richt naast de reguliere, wettelijke taak. In dit verslagjaar waren dat:

 1. Eigen Risico Beoordeling (IORP II);
 2. Voorbereidingen nieuwe pensioen contract. Van Plan van Aanpak, planning, tot betrokkenheid sociale partners en deelnemerscommunicatie.


Samenvattende conclusie

De RvT complimenteert het bestuur met de resultaten van zijn inspanningen en alle activiteiten die in 2021 zijn opgepakt en uitgevoerd. Zeker gelet op de Covid-19 beperkingen en extra acties die dat met zich mee heeft gebracht. Het was gelukkig mogelijk om een studiedag gezamenlijk, bestuur, VO, RvT en enkele medewerkers van DPS, op een mooie buitenlocatie te houden, waarbij ook de resultaten van de zelfevaluatie met elkaar zijn gedeeld. Deze bijeenkomst, na alle video-bijeenkomsten werd als nuttig, aangenaam en heel welkom ervaren.

 

Speerpunten 2022

De RvT zal zich, naast de wettelijke minimumtaken, in 2022 richten op de volgende speerpunten:

 1. Governance in het kader van tijdsbeslag en voortgang in het WTP-traject;
 2. Uitbesteding/IT; grip op de keten;
 3. Beheersing ESG risico’s.

 

Verklaring RvT

Op grond van zijn waarnemingen stemt de RvT in met het besluit van het bestuur om het bestuursverslag 2021 en de jaarrekening 2021 goed te keuren.