PDN JAARBERICHT 2021 INHOUD

Duurzaamheidsbeleid van PDN

PDN licht zijn duurzaamheidsbeleid toe en legt verantwoording af over de belangrijkste resultaten over het verslagjaar 2021 in het Duurzaamheidsverslag 2021. Het volledige duurzaamheidsverslag (PDF) is te vinden op de website van PDN onder downloads en is ook opgenomen in het jaarverslag 2021.

PDN vindt het niet alleen belangrijk dat deelnemers van een goed pensioen kunnen genieten, maar vooral ook dat ze dat doen in een wereld die goed leefbaar is voor iedereen. We zien namelijk dat ondernemingen en landen die goed met mens, maatschappij en milieu omgaan meestal ook beter worden geleid en betere resultaten en overlevingskansen hebben. We richten ons op dit moment specifiek op 3 thema’s:

 1. Gezondheid en welzijn
 2. Klimaat en energie
 3. Grondstoffen en circulariteit.

Deze thema’s zijn gekoppeld aan vier duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals (SDG’s). We kijken dan met name naar:

 • SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
 • SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
 • SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • SDG 13: Klimaatactie

Deze doelen sluiten naadloos aan op de focusgebieden van DSM. Met ons duurzaamheidsbeleid willen we in het bijzonder een positieve bijdrage leveren aan deze 4 focus SDG’s.

PDN heeft zijn strategische visie op duurzaamheid vertaald naar de volgende 6 beleidsterreinen:

1. ESG-integratie

ESG staat voor Environment (omgeving/milieu), Social (sociaal) en Governance (ondernemingbestuur). PDN is ervan overtuigd, dat het rekening houden met ESG-criteria bij het nemen van beleggingsbeslissingen leidt tot betere resultaten en/of betere beheersing van risico’s op de lange termijn.

Onder de E van environment factor valt ook ons CO2-beleid. Naast het hebben van een goed beeld van de CO2- ofwel carbon-uitstoot van de portefeuille door het meten van de carbon-uitstoot, willen we met behulp van een CO2-reductiedoelstelling ook een reductie van de carbon-uitstoot van de beleggingsportefeuille realiseren (in termen van carbon-intensiteit). Hiermee zetten we ons in om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de opwarming van de aarde en anderzijds maken we hiermee de beleggingsportefeuille weerbaarder tegen bepaalde risico’s zoals klimaat gerelateerde risico’s.

Sinds 2018 hanteert PDN een CO2 reductiedoelstelling voor de Amerikaanse en Europese aandelenportefeuille. PDN heeft in 2018 voor deze twee portefeuilles een CO2 reductiedoelstelling bepaald van 20% per eind 2020 ten opzichte van het niveau van eind 2017. Deze doelstelling is behaald. Om de CO2-uitstoot van de beleggingsportefeuille verder terug te brengen hebben we in 2021 is een nieuwe CO2-reductiedoelstelling vastgesteld, waarop we vanaf 2022 gaan sturen. Met de nieuwe CO2-reductiedoelstelling streeft PDN een CO2-reductie in 2030 na van 55% ten opzichte van de benchmark en carbon-data per 2016 voor de beleggingscategorieën aandelen, investment grade credits en high yield US en een reductie naar net zero (100% reductie) per 2050 gebaseerd op WACI scope 1 en scope 2 emissiecijfers. Vanaf 2022 zullen we gaan sturen op deze nieuwe doelstelling en onze vermogensbeheerders hierop monitoren.


Realisatie doelstelling CO2-reductie

2. Impact Investments

We investeren in zogenaamde Impact Investments (doelinvesteringen) om zowel een aantrekkelijk financieel rendement te behalen als maatschappelijke doelen te realiseren. De 17 ‘sustainable development goals’ van de Verenigde Naties (duurzame ontwikkeldoelstellingen) vormen het raamwerk bij het doen van deze investeringen.

Om onze impact te vergroten hebben we in 2021 besloten, dat we met onze impact investeringen de nadruk willen leggen op een positieve bijdrage aan een stabiel en bestendig klimaat voor mensen wereldwijd en een goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden.

Voorbeelden van impact investments en duurzame investeringen
In 2021 hebben we onze infrastructuurportefeuille uitgebreid met een investering in het renewable energiefonds van Mirova, het MET5 fonds. Mirova is een vermogensbeheerder die werkt volgens de hoogste standaarden op het gebied van duurzaamheid en zet zich in het bijzonder in voor het leveren van een positieve bijdrage aan klimaat en betaalbare en schone energie.

Investering in het Northern Horizon zorgvastgoedfonds. Dit fonds zet zich in om veilige en betaalbare huisvesting met goede basisdiensten te creëren. Ook bij onze hypotheekbeleggingen is er aandacht voor duurzaamheid. Consumenten krijgen ondersteuning bij betalingsproblemen en betaalbare woningen worden gefinancierd via hypotheken met een Nationale Hypotheek Garantie. Ook worden consumenten actief benaderd als hun woning zeer energie-onzuinig is. Dit levert naast een kostenbesparing voor de consument ook een positieve bijdrage aan het klimaat. Met behulp van een duurzaamheidsdepot kan een consument een percentage van de woningwaarde lenen om de woning te verduurzamen. Daarnaast heeft onze hypotheekaanbieder Munt in navolging van de overstromingen in Nederland gedurende de zomer van 2021 haar kennis en ervaring op het gebied van overstromingsrisico’s gedeeld.

Het totaal belegde vermogen aan impact investments was € 246 mln per eind 2021, een toename van € 28 mln ten opzichte van eind 2020.


Realisatie doelstelling Impact Investments

3. Engagement

We willen dat onze beleggingen zoveel mogelijk positieve impact en bij voorkeur zo weinig mogelijk negatieve impact op de wereld hebben. We sporen bedrijven aan om te zorgen voor een positieve ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke (duurzaamheids)vraagstukken.

We hebben het voeren van engagement uitbesteed aan een hierin gespecialiseerd bedrijf, Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments treedt namens meerdere institutionele beleggers als engagementpartij op. Door samen te werken, vergroten we onze impact.

Over 2021 heeft Columbia Threadneedle Investments binnen de aandelenportefeuille 209 ondernemingen in 18 landen aangesproken. In totaal zijn 113 milestones bereikt. Binnen de bedrijfsobligatieportefeuilles is met 88 ondernemingen in 13 landen dialoog gevoerd. In totaal zijn 62 milestones bereikt. Naast bedrijfsspecifieke-engagements heeft Columbia Threadneedle Investments de volgende thematische engagements gevoerd: diversiteit van raden van bestuur, evenwichtig beloningsbeleid, auditor accountability, environmental en sociale factoren van klimaatrisico, en accountability van raden van bestuur.

Climate Action 100+
PDN is via Columbia Threadneedle Investments samen met andere financiële instellingen aangesloten bij de Climate Action 100+. Climate Action 100+ is een initiatief dat is opgezet door een groep van beleggers om ervoor te zorgen dat ‘s werelds grootste uitstoters van broeikasgassen de nodige actie ondernemen tegen klimaatverandering. Meer dan 615 beleggers wereldwijd, verantwoordelijk voor een beheerd vermogen van meer dan 65 biljoen dollar, gaan in gesprek met bedrijven bij het verbeteren van het beleid inzake klimaatverandering, het terugdringen van emissies en het verbeteren van klimaatgerelateerde rapportages. Climate Action 100+ heeft in 2021 veel vooruitgang geboekt bij de deelnemende bedrijven. Ruim 43% van de 160 deelnemende bedrijven hebben zich ten doel gesteld om in 2050 of eerder tot een net zero emissie te komen.

Uitfaseren van kolen
De geboekte vooruitgang met betrekking tot het uitfaseren van kolen was in 2021 gemengd. De grote gediversifieerde mijnbouwbedrijven hebben wel een aantal belangrijke toezeggingen gedaan. Investeringen in duurzame energie worden financieel gezien steeds interessanter. Dit heeft de elektriciteitssector ertoe aangezet om steeds meer te investeren in duurzame energie en opslag. Veel Europese en Amerikaanse bedrijven in de sector hebben net zero doelstellingen vastgesteld. Focus vanuit het engagement dat Columbia Threadneedle Investments namens PDN voert ligt hierbij in het bijzonder op de VS, China en India als grote steenkoolgebruikers.

Duurzame voedselsystemen
De gevolgen van de landbouw voor de biodiversiteit worden steeds ernstiger, vooral in enkele van ‘s werelds meest kwetsbare leefgebieden. Sinds de start van het engagement programma heeft Columbia Threadneedle Investments 52 ondernemingen benaderd om duurzamere praktijken in voedselproductie en -consumptie te stimuleren. Sindsdien heeft Columbia Threadneedle Investments in totaal 103 engagementactiviteiten gevoerd over kwesties als ontbossing, klimaataanpassingsstrategieën, waterbeheer en alternatieve eiwitten. De meeste bedrijven hebben echter nog steeds moeite om veranderingen door te voeren die de aantasting van het milieu aanzienlijk kunnen tegengaan.

Uitbreiding engagementbeleid
Omdat we onze ambitie met engagement verder willen vergroten, hebben we in 2021 het aantal ondernemingen uitgebreid, waarmee we engagement voeren. We voeren nu engagement met betrekking tot al onze aandelen- en bedrijfsobligatieportefeuilles. Ook hebben we in 2021 besloten om met engagement de nadruk te willen gaan leggen op een positieve verandering ten aanzien van onze 4 focus SDG’s. We streven ernaar dat minimaal 25% van het totaal aantal engagements een focus op SDG 3, 7, 12 en 13 heeft. Ook willen we met minimaal 50% van het totaal aantal gevoerde engagements ieder jaar een mijlpaal hebben bereikt.


Realisatie doelstelling Engagement

4. Stembeleid

PDN ziet naast engagement, stemmen als de meest effectieve manier om bedrijven te beïnvloeden om hun gedrag te veranderen en hierdoor bij te dragen aan het inperken van de negatieve impact en het vergroten van positieve impact. Daarom vinden we gebruik maken van ons stemrecht zo belangrijk.

In totaal heeft PDN gedurende 2021 op 19 vergaderingen gestemd, dit betrof alle aandeelhoudersvergaderingen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Hierbij zijn 204 agendapunten behandeld. PDN heeft ten aanzien van 14 agendapunten tegen gestemd. Deze voorstellen hadden voornamelijk betrekking op beschermingsconstructies, beloningsbeleid en bestuurdersbenoemingen.

Op onze website publiceren we ieder kwartaal hoe er is gestemd op de algemene vergadering van de ondernemingen waarin we beleggen. Dat doen we per individuele onderneming en per stempunt.

Uitbreiding stembeleid
Om onze invloed die we met het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen kunnen hebben volledig te benutten en te vergroten, hebben we in 2021 besloten om te gaan stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen van alle beursgenoteerde bedrijven waarin we wereldwijd beleggen en dus niet meer enkel op de aandeelhoudersvergaderingen van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven waarin we beleggen.


Realisatie doelstellingen Stembeleid

5. Uitsluiting

Helaas is het niet altijd mogelijk om met behulp van engagement en stemming onze negatieve impact drastisch te verlagen. Daarom sluiten we sommige bedrijven en landen uit van belegging. Vanuit onze identiteit en normen en waarden stellen wij duidelijke grenzen aan beleggingen. Dit is geen kwestie van een rendement-risico-afweging, maar een harde ondergrens. Dit gebeurt door het niet beleggen in ondernemingen die zich schuldig maken aan ernstige en structurele schending van de 10 principes van de VN Global Compact. Daarnaast beleggen we niet in producenten en key-suppliers van controversiële wapens (wettelijk en overig) en staatsobligaties van landen die onderworpen zijn aan sancties van de VN Veiligheidsraad, Nederland en/of de Europese Unie.

PDN sluit eind 2021 in totaal 139 bedrijven en 14 landen van het beleggingsuniversum uit. Dit zijn 47 bedrijven meer en evenveel landen in vergelijking met eind 2020.

Uitbreiding uitsluitingenbeleid
In 2021 hebben we besloten niet meer te willen beleggen in ondernemingen die 25% of meer van hun omzet halen uit kolen- en teerzandwinning. Hiermee wordt onze allocatie naar de meest vervuilende fossiele brandstoffen beperkt. We blijven in olie- en gasbedrijven beleggen mits de desbetreffende bedrijven de transitie willen doormaken en concrete stappen zetten. PDN gelooft dat blijven beleggen in deze bedrijven noodzakelijk is om de energietransitie te kunnen realiseren. Via engagement en stemming zetten we ons in om bedrijven in deze sector aan te zetten tot het geleidelijk afbouwen van hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en in te zetten op andere, meer duurzame bronnen van energie.

Omdat roken ernstige schade toebrengt aan de gezondheid en we door middel van engagement en stemming er niet aan kunnen bijdragen dat tabak minder schadelijk voor mensen wordt, hebben we besloten niet meer te beleggen in tabaksproducten.

Een aantal voorbeelden van ondernemingen die in 2021 zijn uitgesloten:

 • British American Tobacco.
 • CONSOL Energy Inc. Het grootste deel van de omzet wordt gerealiseerd met de productie en export van thermische steenkool.
 • Adani Enterprises. Verantwoordelijk bevonden voor ernstige en langdurige milieuschade en overtredingen van de regelgeving in India.
 • Raytheon Technologies. De wapens van Raytheon Technologies zijn in verband gebracht met vermeende onwettige aanvallen op burgerobjecten in Jemen, waarbij een groot aantal slachtoffers is gevallen.Realisatie doelstellingen Uitsluiting

6. Transparantie

We vinden het belangrijk dat we transparant zijn over wat we hebben gedaan en gerealiseerd op het gebied van duurzaamheid. Daarom publiceren we jaarlijks een duurzaamheidsverslag. In dit verslag geven we aan hoe we in het desbetreffende jaar met duurzaamheid zijn omgegaan en welke resultaten we op het gebied van duurzaamheid hebben bereikt. In het kader van transparantie publiceren we ook jaarlijks op onze website een overzicht van onze totale beleggingsportefeuille, rapporteren we op onze website over ons stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen en rapporteren we op onze website over de voortgang die we met engagement hebben bereikt.

Ook zorgen we dat we voldoen aan de vereisten die op het gebied van transparantie worden gesteld vanuit regelgeving en richtlijnen zoals het IMVB-convenant, de EU Sustainability Finance Disclosure Regulation (“SFDR”) en de Principles of Responsible Investment (“PRI”). Tot slot zijn er regelmatig items in het PDN Magazine en op de website te vinden over het duurzaamheidsbeleid van PDN.

Realisatie doelstellingen transparantie
Op het gebied van transparantie hebben we een aantal KPI’s geformuleerd met bijbehorende targets. Deze indicatoren zien op het publiceren van het duurzaamheidsverslag en het duurzaamheidsbeleid op de website van PDN, het meewerken aan de “VBDO Benchmark Responsible Investment” en tot slot het uiterlijk per 31 maart in het nieuwe jaar publiceren van een lijst van holdings binnen de beursgenoteerde aandelenportefeuille, credits- en nominale staatsportefeuille waarin PDN is belegd per jaareinde. PDN heeft in 2021 voldaan aan alle onderstaande KPI’s op het gebied van transparantie.

Klimaatdoelen

De verplichte wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid is de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid als gevolg van het Europees Actieplan ‘Duurzame Groei Financieren’. Doel van dit actieplan is het stimuleren van de financiële sector om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen van Parijs.

 

IMVB-convenant
In 2021 is veel tijd geïnvesteerd in de implementatie van nieuwe Europese duurzaamheidswetgeving en het IMVB -convenant. IMVB staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en bevat normen over hoe om te gaan met kwesties zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie.

 

EU Sustainability Finance Disclosure Regulation
In 2021 hebben we ook de verplichtingen uit de EU Sustainability Finance Disclosure Regulation (SFDR-regelgeving) level 1 geïmplementeerd. In het kader van deze wetgeving is gekozen voor een ‘artikel 8 classificatie’. Dit betekent dat PDN duurzaamheidskenmerken realiseert binnen zijn beleggingsportefeuille en hierover ook transparant rapporteert.

 

Taxonomie
PDN vindt het van belang dat het ook belegt in economische activiteiten die bijdragen aan ecologische doelstellingen. De Europese Unie heeft met de Taxonomieverordening criteria opgesteld om per economische activiteit te kunnen bepalen of deze duurzaam worden uitgevoerd. Ieder jaar in het vierde kwartaal gaat PDN de gegevens van bedrijven in de portefeuille evalueren en beoordelen welk streefpercentage aan Taxonomie geclassificeerde beleggingen PDN voor het opvolgende jaar kan vaststellen.

Vooruitblik 2022

In de komende tijd voeren we het aangescherpte duurzaamheidsbeleid verder in. In 2022 starten we met het meten van verschillende duurzaamheidsscores en Sustainable Development Goals in de beleggingsportefeuille. Daardoor krijgen we een beter inzicht hoe onze portefeuille het doet en hoe we met de beleggingsportefeuille bijdragen aan duurzaamheid. Ook onderzoeken we dit jaar welke nieuwe impactinvesteringen we kunnen doen. De uitvoering van onze aangescherpte ambitie en ons duurzaamheidsbeleid is een voortdurend proces.

Vooruitkijkend benoemen we hier alvast een aantal voorbeelden van acties die we in 2022 op het gebied van duurzaamheid voor onszelf hebben gedefinieerd. Meer informatie over onze aanpak en acties vind je in het volledige Duurzaamheidsverslag 2021 op onze website onder Downloads bij het onderwerp Duurzaamheid.

 • PDN belegde al niet in Russische staatsleningen vanwege EU-sanctiewetgeving. PDN heeft besloten om vanwege de specifieke (oorlogs-)situatie in Rusland de bestaande beleggingen in Russische bedrijven af te bouwen en geen nieuwe beleggingen meer te doen in Russische bedrijven.
 • Starten met meten van de liquide portefeuille op verschillende duurzaamheidsscores (incl. duurzaamheidsrisico’s). Daardoor krijgen we een beter inzicht in hoe onze beleggingsportefeuille het doet en hoe deze bijdraagt aan duurzaamheid. Op basis daarvan bepalen we hoe en met welke doelen we duurzaamheid nog verder kunnen integreren in de categorieën waarin wij beleggen.
 • Evalueren hoe de categorie bedrijfsobligaties in opkomende landen aansluit bij onze duurzaamheidsambitie en het duurzaamheidsbeleid.
 • De positieve en negatieve impact van de aandelen en bedrijfsobligatie portefeuilles op de Sustainable Development Goals thema’s 3 (goede gezondheid en welzijn), 7 (betaalbare en duurzame energie), 12 (verantwoorde consumptie en productie) en 13 (klimaatactie) inzichtelijk maken.
 • Het engagementbeleid evalueren en wanneer gewenst verder aanscherpen.
 • Het draagvlak voor duurzaam en verantwoord beleggen onder deelnemers vergroten door meer over onze activiteiten en resultaten op het gebied van duurzaamheid te rapporteren.