PDN JAARBERICHT 2021 INHOUD

Vooruitblik 2022

Toekomst Pensioenen

De WTP en de beoogde transitie naar een nieuwe pensioenregeling is ongetwijfeld wederom een van de belangrijkste onderliggende, richtingbepalende dossiers voor het bestuur in 2022. In 2022 zal meer duidelijk worden als werkgever DSM zijn visie op de pensioen-toekomst deelt met PDN. Ook als de sociale partners concrete keuzes gaan maken in het kader van de WTP. Voor wat betreft de WTP zal de regiegroep, bestaande uit een afvaardiging van het PDN-bestuur en sociale partners, het overkoepelend proces aansturen. Daarnaast vervolgt het PDN-bestuur de regievoering binnen het fonds zelf, waarbij besluiten tijdig moeten worden genomen en de fondsorganen en belanghebbenden goed aangesloten blijven. Een onderwerp dat raakt aan het pensioenakkoord, is het transitie-FTK en de motie van Dijk. Het betreft het eventueel toepassen van een aangepast financieel toetsingskader, als ingroeipad naar de nieuwe pensioenregeling, waardoor eerdere toeslagverlening en korting mogelijk wordt. Dit vergt een gedegen voorbereiding voor besluitvorming door het bestuur waarbij de belangen van alle belanghebbenden evenwichtig zullen worden afgewogen. In 2022 zullen ook de uitvoerings-aspecten in beeld blijven, zodat een robuuste uitvoering naar de toekomst toe gewaarborgd kan blijven. Naast het continueren van de robuuste uitvoering van de huidige pensioenregeling, zal de focus komen te liggen op de voorbereidingen voor het uitvoeren van de toekomstige pensioenregelingen als gevolg van de WT.

 

Communicatie

In 2022 wordt communicatie belangrijker dan ooit. Het meenemen van de deelnemers in de beoogde wijziging van de pensioenregeling en het WTP-transitietraject zal veel aandacht krijgen. Wat gaat er wijzigen en waarom? Wat betekenen de wijzigingen voor mij? Ook gaan we meer nieuwe media gebruiken, zoals bevoorbeeld een podcast. Daarnaast komt er meer aandacht voor het managen van de verwachtingen van deelnemers over de pensioenvoorziening en -uitkering in de bestaande pensioenregeling, met name over toeslagverlening. In 2022 wordt de Communicatiestrategie 2022-2025 uitgerold, met een duidelijke positionering van PDN. Ook richt deze communicatiestrategie zich op een bredere doelgroep dan de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden, om ook andere belanghebbenden van het fonds te bereiken.

 The Trefoil, now simplified, embodies its most potent, iconic essence. While rooted in green, it can now selectively expand beyond green-only applications. So the Girl Scouts and their mission can come to life in multicolor–and with an expressiveness that reflects the vibrancy of the world around us.

 

Duurzaam beleggen 

Eveneens een speerpunt voor het bestuur voor 2022 is wederom het duurzaamheidsbeleid in de beleggingen. Na de uitwerking van het beleid, dat in 2021 heeft plaatsgevonden, kunnen in 2022 verdere stappen worden gezet om de aangescherpte ambities in te voeren. Ook zullen belanghebbenden meer geïnformeerd worden over het duurzaamheidsbeleid van PDN en welke impact daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Het bestuur gelooft in de meerwaarde die pensioenfondsen kunnen creëren op dit vlak, door de aan hun toevertrouwde omvangrijke gelden maatschappelijk verantwoord en duurzaam te beleggen. Dit sluit niet alleen aan bij wat de deelnemers van het fonds verwachten, maar sluit ook nauw aan bij de visie die DSM, als grootste werkgever, heeft op het gebied van duurzaamheid.

 

De inval in Oekraïne

Aan het begin van 2022 werd de wereld opgeschrikt door een aanval van Rusland in Oekraïne. Het pensioenfonds maakt zich zorgen over deze situatie. Naast humanitaire gevolgen, heeft het conflict in Oekraïne ook economische gevolgen. Het pensioenfonds belegt niet in obligaties die uitgegeven zijn door de Russische Staat. Het pensioenfonds heeft (per Q1 2022) een zeer gering deel van de portefeuille (minder dan 0,02%) belegd in Russische en Oekraïense bedrijven. Daarmee is de directe impact op de portefeuille klein. Het fonds heeft zijn uitsluitingenbeleid hierop verder aangescherpt door ook alle Russische bedrijven uit te sluiten. Russische staatsleningen werden al uitgesloten o.b.v. EU-sanctiewetgeving.

 

Toekomstvisie

Het fonds heeft in het afgelopen decennium al meerdere interne strategie-studies verricht. De verwachte Wet Toekomst Pensioenen heeft geleid tot hernieuwde aandacht voor een strategische heroriëntatie. De PDN-initiatieven kregen eind 2021 een nieuwe dimensie toen DSM, als grootste aangesloten onderneming van PDN en eigenaar van DPS, het fonds informeerde dat een strategische heroriëntatie in gang was gezet en aan het fonds de vraag werd gesteld of eventueel samenwerking daarin (op onderdelen) mogelijk is. Naar verwachting zal in 2022 veel aandacht en prioriteit uitgaan naar de toekomstvisie van PDN.