PDN JAARBERICHT 2022 INHOUD

Vooruitblik 2023

Dienstverleningsovereenkomst DPS

In 2023 wordt de samenwerking tussen PDN en de pensioenuitvoeringsorganisatie DPS gecontinueerd. Daartoe wordt begin 2023 de dienstverleningsovereenkomst en de tariefstructuur geactualiseerd. 

 

Wet Toekomst Pensioenen

De WTP en de beoogde transitie naar een nieuwe pensioenregeling is ongetwijfeld wederom een van de belangrijkste onderliggende, richtingbepalende dossiers voor het bestuur in 2023. In 2023 zal meer duidelijk worden welke concrete keuzes de sociale partners gaan maken in het kader van de WTP. Voor wat betreft de WTP zal de Regiegroep WTP, bestaande uit een afvaardiging van het PDN-bestuur en sociale partners, het overkoepelend proces aansturen. Daarnaast vervolgt het PDN-bestuur de regievoering binnen het fonds zelf, waarbij besluiten tijdig moeten worden genomen en de fondsorganen en belanghebbenden goed aangesloten blijven. Speciale aandacht zal daarbij uitgaan naar de aangesloten ondernemingen en het goed (blijven) aansluiten van de RvT en het VO. In 2023 zullen ook de uitvoerings-aspecten in beeld blijven, zodat een robuuste uitvoering naar de toekomst toe gewaarborgd kan blijven. 

 

Verlenging Uitvoeringsovereenkomst

Eind 2023 loopt de huidige uitvoeringsovereenkomst (UO) tussen DSM en PDN en de pensioenovereenkomst (PO) af. Dat geldt ook voor de overeenkomsten ten behoeve van de overige aangesloten ondernemingen. De gesprekken over een (mogelijke) verlenging van de UO en PO zijn in 2023 opgestart.   

 

Communicatie

In 2023 wordt communicatie belangrijker dan ooit. Het meenemen van de deelnemers in de beoogde wijziging van de pensioenregeling en het WTP-transitietraject zal veel aandacht krijgen. Wat gaat er wijzigen en waarom? Wat betekenen de wijzigingen voor mij? Ook zal meer gebruik gaan worden gemaakt van nieuwe media. Daarnaast komt er meer aandacht voor het managen van de verwachtingen van deelnemers over de pensioenvoorziening en -uitkering in de bestaande pensioenregeling, met name over toeslagverlening. In 2023 wordt de Communicatiestrategie 2022-2025 verder uitgerold, met een duidelijke positionering van PDN. Ook richt deze communicatiestrategie zich op een bredere doelgroep dan de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden, om ook andere belanghebbenden van het fonds te bereiken.

 

Governance

In 2023 zal het fonds verder gaan werken met de aangepaste governancestructuur op basis van operationeel bestuurders. Door de operationele en tactische aspecten van het dagelijks beheer neer te leggen bij twee externe expert-bestuursleden - afkomstig uit de acht leden van het paritaire bestuur - kan de voorzitter zich meer focussen op het strategisch beleid van het fonds. Bezien zal worden of de nieuwe werkwijze nog verdere aanpassingen behoeft, waarbij een onafhankelijke voorzitter wordt toegevoegd aan het bestuur en deze samen met de operationeel bestuurders het dagelijks bestuur vormt.

 

Duurzaam beleggen 

Een ander speerpunt voor het bestuur in 2023 is wederom het duurzaamheidsbeleid in de beleggingen. Na de uitwerking van het beleid, dat in 2021 heeft plaatsgevonden, en de implementatie ervan in 2022, kunnen verdere stappen worden gezet om de aangescherpte ambities te implementeren. Ook zullen belanghebbenden meer geïnformeerd worden over het duurzaamheidsbeleid van PDN en welke impact daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Het bestuur gelooft in de meerwaarde die pensioenfondsen kunnen creëren op dit vlak, door de aan hun toevertrouwde omvangrijke gelden maatschappelijk verantwoord en duurzaam te beleggen. Dit sluit niet alleen aan bij wat de deelnemers van het fonds verwachten, maar sluit ook nauw aan bij de visie die DSM, als grote werkgever, heeft op het gebied van duurzaamheid.

 

Belangenverenigingen DSM-pensioengerechtigden

Begin 2023 waren het fonds en de belanghebbendenorganisaties van DSM-pensioengerechtigden betrokken bij berichten in de media. In deze context ontving PDN ook veel klachten, die door de Klachten- en Geschillencommissie worden behandeld. In 2023 zullen de contacten met deze belanghebbendenorganisaties worden gecontinueerd.  De indexatie-besluiten van PDN en de financiële positie van het fonds zijn daarbij belangrijke onderwerpen van gesprek.

 

De inval in Oekraïne

Aan het begin van 2022 werd de wereld opgeschrikt door een aanval van Rusland in Oekraïne. Het pensioenfonds maakt zich zorgen over deze situatie. Naast humanitaire gevolgen, heeft het conflict in Oekraïne ook economische gevolgen. Wat de exacte gevolgen zullen zijn voor de economie en de financiële markten is zelfs een jaar na de inval niet goed te voorspellen.