PDN JAARBERICHT 2022 INHOUD
 • Wat vindt het
  verantwoordingsorgaan?

Het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft tot taak een oordeel te geven over het door het bestuur in 2022 gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Het VO bestaat uit 8 leden. Per 19 juni is Harry Govers afgetreden als vertegenwoordiger van de gepensioneerden. Hij werd in de loop van het jaar opgevolgd door Meindert Dijkstra.

De samenstelling in 2022

 • Wil Beckers-P1050064
  Wil
  Beckers

  Voorzitter
  Gekozen uit en door pensioengerechtigden

 • Meindert_Dijkstra
  Meindert
  Dijkstra

  Gekozen uit en door pensioengerechtigden

 • Etha van de Wiel-Foto voor VO PDN 2019.05.02
  Etha
  van de Wiel

  Gekozen uit en door pensioengerechtigden

 • Noteborn Albert origineel
  Albert
  Noteborn

  Gekozen uit en door pensioengerechtigden

 • Silvertand Mark_1
  Marc
  Silvertand

  Gekozen uit en door werknemers

 • Peter Pasmans-20130821_portretfoto
  Peter
  Pasmans

  Gekozen uit en door werknemers

 • Lemon Laurine
  Laurine
  Lemon

  plv. Voorzitter
  Aangewezen door DSM Nederland

 • PeterCoomans
  Peter
  Coomans

  Aangewezen door DSM Nederland

Het oordeel van het verantwoordingsorgaan over 2022

Het VO constateert voor 2022 dat het veel informatie vooraf krijgt, wordt bijgepraat over beleidsvoornemens en natuurlijk de besluiten, of in geval van adviesrecht de voorgenomen besluiten.


De door het VO gedane aanbevelingen zijn in belangrijke mate door het bestuur uitgevoerd dan wel nog onderhanden. Als het gaat om de door het VO benoemde speerpunten constateren we dat de voortgang van de WTP-transitie ondanks druk van het bestuur op sociale partners in 2022 vertraagd is. Wel is eind 2022 een uitgewerkte versie van een concept plan van aanpak WTP-transitie verschenen waarin alle te zetten stappen met de daarbij behorende stakeholders zijn benoemd. De door het fonds in hun Eigen Risico Beoordeling (ERB) benoemde management acties zijn voor 2022 niet allemaal uitgevoerd. Ook de communicatie over de toeslagverlening heeft blijvende aandacht nodig, met name als het gaat om het managen van de verwachtingen van de (gewezen) deelnemers.

Het oordeel van het VO is gebaseerd op de argumentatie verwoord in de (voorgenomen) besluiten, op conclusies die het VO trekt uit het overleg met het (dagelijks) bestuur, de operationeel bestuurders en ook de Raad van Toezicht. Verder vormt het VO zijn oordeel door bestudering van alle relevante fondsdocumenten en periodieke rapportages alsmede het (concept) bestuursverslag en de jaarrekening. Om te komen tot een gedegen oordeel maakt het VO gebruik van een in 2021 ontwikkeld toetsingskader.

De in 2022 genomen bestuursbesluiten zijn door het VO als evenwichtig beoordeeld, maar voor het VO is het van belang vooraf meer zicht te krijgen op de manier waarop het bestuur veelal een keuze maakt tussen diverse opties en scenario’s en welke kaders als uitgangspunt worden gehanteerd om beargumenteerd tot de uiteindelijke keuze te komen. Een aan de hand hiervan uitlegbare keuze kan in voorkomende gevallen de acceptatie bij de (gewezen) deelnemers bevorderen zelfs wanneer deze liever een ander besluit hadden gezien. Een dergelijk kader helpt bij de beoordeling van de evenwichtigheid van het desbetreffende besluit. De informatie die het VO van het bestuur bij adviesaanvragen ontvangt dient het VO inzicht te geven in de door het bestuur gemaakt afwegingen. Op aandringen van het VO ontving het VO gedurende 2022 naast een voorlegger waarin de adviesaanvraag wordt geduid ook het beslisdocument waarin de door het bestuur te maken afwegingen zijn verwoord. Het VO pleit ervoor om deze handelswijze te continueren.

Aanbeveling

 • Ontwikkel een kader dat bij de besluitvorming gebruikt kan worden om de afweging van de evenwichtigheid beargumenteerd en gedocumenteerd te onderbouwen. Benoem hierbij vooraf de criteria voor de belangenafweging. Criteria kunnen ook gerangschikt worden naar mate van prioriteit.
 • Voorzie adviesaanvragen aan het VO standaard van het in het bestuur behandelde beslisdocument, inclusief eventuele bijlagen. Let hierbij erop dat de informatie ook specifiek genoeg is om de mogelijke informatieachterstand van het VO t.o.v. andere fondsorganen te overbruggen.

 

Samenvattend oordeel

Het VO is van oordeel dat het in 2022 door het bestuur vastgestelde beleid en de genomen bestuursbesluiten in het belang van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden zijn. Bij het nemen van besluiten heeft het bestuur de afweging van belangen van alle belanghebbenden expliciet meegenomen in zijn besluitvormingsproces. Het VO pleit ervoor om bij belangrijke besluiten meer inzicht te geven hoe het bestuur tot een evenwichtige belangenafweging is gekomen en op basis van welk beleid(skader) en daarop gebaseerde criteria het bestuur zijn besluiten genomen heeft. Ook in de communicatie door het fonds dient meer aandacht te zijn voor de uitlegbaarheid van de genomen besluiten en hoe in de afweging van deelbelangen het bestuur zijn keuze op een evenwichtige manier voor alle belanghebbenden heeft gemaakt. 

 

Aanbevelingen

Op basis van zijn bevindingen doet het VO volgende aanbevelingen:

Strategische ontwikkelingen

 • Maak helder welke strategische opties er zijn voor PDN na de WTP transitie rekening houdend met de ontwikkelingen bij de werkgever en de aangesloten ondernemingen.

 

Governance

 • Evalueer of de in 2022 nieuw ingevoerde werkwijze van het bestuur adequaat functioneert. 
 • Alhoewel de operationele bestuurders nu het primaire aanspreekpunt zijn voor het VO hecht het VO er aan de bestaande werkwijze te continueren waarbij de voorzitter en andere bestuursleden planmatig ingeroosterd worden om deel te nemen aan het overleg met het VO.

 

Pensioenen

 • (Gewezen) deelnemers op een toegankelijke manier inzicht blijven geven in hoeverre bepaalde beleidskeuzes alsmede externe ontwikkelingen (rente, levensverwachting), invloed hebben (gehad) op de dekkingsgraad en de mogelijkheden tot toeslagverlening.

 

Communicatie

 • In de communicatie niet alleen aandacht besteden aan het communiceren van de uitkomst van genomen besluiten maar ook de (gewezen) deelnemer meenemen in de door het bestuur gemaakte (belangen)afwegingen en de daarbij relevante argumentatie.

 

Beleggingen

 • Blijf werken aan laagdrempelige communicatie met betrekking tot het duurzaamheidsbeleid op het gebied van beleggingen.


Risicobeheer

 • Voer de in de ERB opgevoerde acties tijdig uit en evalueer periodiek of de timing van de geplande acties nog wel adequaat is.
 • Monitor periodiek het uitbestedingsrisico verband houdend met de dienstverlening door externe partijen en met name DPS.

 

Speerpunten 2023

De belangrijkste speerpunten waarop het VO in 2023 wil focussen, zijn:

 1. Voortgang van het transitietraject WTP inclusief specifieke kennisvergaring binnen het VO

 2. Voortgang van de studie over de toekomstvisie van het fonds

 3. De per 1-1-2024 af te sluiten nieuwe (pensioen- en) uitvoeringsovereenkomst